Skladové a výrobní prostory

Po - Pá 8 - 17:00 / Tel.: 720 020 656

Zapomenuté heslo

PROHLÁŠENÍ o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů ( GDPR)

 

Společnost CONTENT REALITY, s.r.o., IČ 04001613, se sídlem Nedamovská 1/153, 471 41 Dubá, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 35556 ( dále jen správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil legálně jinak( z veřejných rejstříků apod.) a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění svých zákonných povinností správce.

 

 1. Zdroje osobních údajů

 

Zdroji osobních údajů jsou zejména:

 

 • - údaje získané přímo od subjektů ( registrace na www, e-maily, telefonní spojení, kontaktní formuláře na webu, vizitky apod.)

 • - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence( např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 • - smluvní a předsmluvní dokumenty

 

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

 • - adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů ( např. jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů ( kontaktní údaje- např. kontaktní adresa, č.telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné informace, např. bankovní spojení

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů ( zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení apod.)

 

 1. Kategorie subjektů údajů

 

 • zákazník správce

 • zaměstnanec správce

 • dodavatel služby

 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu se správcem

 • uchazeč o zaměstnání či obchodní spolupráci se správcem

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

 

 • finanční ústavy

 • veřejné instituce

 • zpracovatel

 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • další příjemci za účelem naplnění smluvních povinností správce

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

 

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 • jednání o smluvním vztahu

 • plnění smlouvy

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

 • archivnictví vedené v souladu se zákonnými předpisy

 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

 1. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce jednatelem, či pověřenou osobou. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech se doba zpracování osobních údajů omezuje na dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností planoucích jak ze smluvních-závazkových vztahů, tak i z příslušných právních předpisů.

 

 1. Poučení

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy dle čl.6 odst.1 GDPR je oprávněn správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu. Jedná se o následující případy:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost základní práva a svobody subjektu údajů,

 

 1. Právo subjektů údajů

 

 1. V souladu s čl.12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů o právu na přístup k osobním údajům a následujícím informacím:

 

 • účelu zpracování,

 • kategorii osobních údajů

 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým byly osobní údaje správcem zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, způsobem který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • požádat správce o vysvětlení,

 • požadovat, aby správce odstranil vzniklý závadný stav, pokud správce uzná výhrady subjektu údajů za oprávněné, pak tak bez zbytečného odkladu učiní a namítané závady napraví,

 

 • obrátit se na dozorový úřad, pokud správce žádosti subjektu na odstranění tvrzeného závadného stavu nevyhoví.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25.5.2018

 

CONTENT REALITY s. r.o.